دیوارچینی

دیوارچینی

دیوارچینی دیوارچیست: دیوارچینی | دیواردرتعریف عبارتست ازیک ساختارممتد، یکپارچه،محکم واستوارکه ازجنس آجر،سنگ،بتن،چوب یافلز وغیره باشدکه ضخامت آن درمقایسه باطول وارتفاع،نازک می باشد، دیوارساختمان یامحوطه رامحصورومحافظت می نمایدیابه عنوان مجزاکننده فضاهاازیکدیگربه صورت اجزاء یااتاق هاعمل می کند. انواع دیوارها:دیوارهاازنظرمحل قرارگیری به دودسته(دیوارخارجی) و(دیوارداخلی)تقسیم می شوند. دیوارخارجی:دیوارهای خارجی یادیوارهای نما،مانند دیوارمشرف به حیاط یاکوچه وخیابان بایستی خصوصیات […]

ادامه مطلب
بلوک های فوق سبکAAC

بلوک های فوق سبکAAC

بلوک های فوق سبکAAC بلوک های فوق سبکAAC | بلوک سبکی هواداراتوکلاوشده یابتن هواداراتوکلاوی بانامAAC همان بتن گازی سبک یامتخلخل می باشد. این نام برای بتن هوادارتولیدشده دراروپادرنظرگرفته شده است ودرسال1924میلادی توسط معمارومخترع سوئدی به نام اریکسون اختراع وبه جامعه مهندسین معرفی گردید. این بتن هم کنون دراروپا وآمریکا به نام های تجاری ytong و […]

ادامه مطلب
بتن سبک گازیAAC

بتن سبک گازیAAC

بتن سبک گازیAAC بتن سبک گازیAAC | ازعمده ترین کاربردهای این نوع بتن،تولیدبلوک های دیواری برای استفاده درساختمان های کوتاه مرتبه ویاساخت دیوارهای جداکننده درساختمان های معمولی است.پانل های ساخته شده ازبتن سبک گازی،به منظورمقاومت دربرابرحداقل بارهای واردبرآن ناشی ازنیروی وزن دیوار،باربرای دیوارهای خارجی وسایرنیروهای احتمالی موجود،به صورت مسلح تولیدودراختیاراستفاده کنندگان قرارمی گیرد.میزان این تسلیح […]

ادامه مطلب
پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC

پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC

پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC | بتن هواداراتوکلاو ازانواع بتن سبک متخلخل است که عمدتاازموادباپایه سیلیس،سیمان وآهک ساخته می شود. ازآنجاکه این بتن وزن کم ومقاومت قابل قبولی داردمی توان ازآن دراجزاوعناصرغیرسازه ای ساختمان بهره لازم رابرد. ازعمده ترین کاربردهای این نوع […]

ادامه مطلب