بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی | ازدیدگاه مقاومتی بتن های سبک درسه دسته طبقه بندی

می شوند که این سه دسته عبارتندازبتن سبک غیرسازه ای

،بتن سبک سازه ای،وبتن سبک بامقاومت متوسط.

بتن سبک غیرسازه ای که معمولابه عنوان جداسازهای

سبک مورداستفاده قرارمیگیرددارای جرم مخصوص

کمتراز800کیلوگرم برمترمکعب است.باوجودجرم

مخصوص کم مقاومت فشاری آن از35/0تا7نیوتن

برمیلی مترمربع است.ازبارزترین سنگدانه های مورد

مصرف دراین نوع بتن می توان به نوعی سنگ آذرین

به نام پرلیت وورمیکولیت (ماده ای باساختارورقه ای شبیه لیکا)اشاره کرد.

سبک مورداستفاده قرارمیگیرددارای جرم مخصوص

کمتراز800کیلوگرم برمترمکعب است.باوجودجرم

مخصوص کم مقاومت فشاری آن از35/0تا7نیوتن

برمیلی مترمربع است.ازبارزترین سنگدانه های مورد

مصرف دراین نوع بتن می توان به نوعی سنگ آذرین

به نام پرلیت وورمیکولیت (ماده ای باساختارورقه ای شبیه لیکا)اشاره کرد.

بتن سبک سازه ای دارای وزن مخصوص ومقاومت کافی

هستند به نحوی که می توان ازآن هادراعضای سازه ای استفاده نمود.

این نوع بتن هاعمومادارای جرم مخصوصی بین1400تا1900کیلوگرم

برمترمکعب بوده وحداقل مقاومت فشاری تعریف شده

برای آن 17نیوتن برمیلیمترمربع می باشد.دربعضی

حالات امکان افزایش مقاومت تا60نیوتن برمیلیمترمربع

نیزوجوددارد.درمناطق زلزله خیز،آیین نامه هاحداقل

مقاومت فشاری بتن سبک رابه20نیوتن برمیلی مترمربع محدودمیکنند.

بتن های سبک بامقاومت متوسط ازلحاظ وزن مخصوص

ومقاومت فشاری درمحدوده ای است که بین بتن های سبک

غیرسازه ای وسازه ای قراردارند.به گونه ای که مقاومت

فشاری آنهابین 7تا17نیوتن برمترمربع وجرم مخصوص

آن هابین 800تا1400کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

بتن سبک غیرسازه ای:

این گونه بتن هاباجرم مخصوصی معادل 800کیلوگرم

برمترمکع ویاکمتربه عنوان تیغه های جداسازو

عایق های صوتی درکف بسیارموثرهستند.

این گونه بتن می توانددرترکیب بامواددیگری

دردیوا،کف وسیستم های مختلفی مورداستفاده قرارگیرد.

ازمزایای عمده آن می توان به کاهش هزینه های لازم

برای تهویه ی گرمایی یاسرمایی فضاهای داخلی ساختمان

وکاهش انتقال صوت بین طبقات وفضاهای ساختمان می باشد

اشاره کرد.بتن های سبک غیرسازه ای رابراساس ساختار

داخلی می توانندبه دوگروه جداگانه تقسیم کنند.

دسته اول بتن های اسفنجی که درزمان ساخت آن هابا

ایجادکف،حباب های هوادرخمیرسیمان یا

درملات سیمان سنگدانه ایجادمی گردد.

کف موردنظریاازطریق موادمف زادرحین اختلاط

تولیدشده ویابه صورت کف آماده به مخلوط اضافه

می شود.بتن اسفنجی می تواندجرم مخصوصی

تاحدود240کیلوگرم برمترمکعب داشته باشد.

ولیدشده ویابه صورت کف آماده به مخلوط اضافه می شود.

بتن اسفنجی می تواندجرم مخصوصی تاحدود240کیلوگرم برمترمکعب داشته باشد.

نوع دوم بتن باسنگدانه سبک یابه اختصاربتن سبکدانه است

که بااستفاده ازپرلیت،ورمیکولیت منبسط شده ویادیگر

سبکدانه های طبیعی ومصنوعی ساخته می شوند.جرم

مخصوص خشک این مخلوط بین240تا960کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

امروزه افزودن ریزدانه هایی باوزن معمولی باعث افزایش

وزن بتن ومقاومت آن می شود.لیکن به منظورحاصل شدن

خواص عایق بندی حرارتی (ضریب انتقال حرارت پایین)

حداکثرجرم مخصوص به800کیلوگرم درمترمکعب محدودمی گردد.

درزمان ساخت واستفاده ازبتن سبک غیرسازه ای سعی

وتلاش براین است که باکاهش وزن بتوان خصوصیات

عایق حرارتی راافزایش داد.توجه به این نکته مهم ضروری

است که باکاهش وزن مخصوص بتن مقاومت آن نیزکاهش پیدامی کند.

بتن سبک بامقاومت متوسط:

بتن های سبک موجوددراین طبقه عمدتاازنوع بتن های

سبکدانه ای وبتن های باساختاربازمی باشند.به بیان

دیگربرای کاهش چگالی بتن ازسنگدانه های سبک

طبیعی یامصنوعی استفاده شده است.سبکدانه های

مورداستفاده دربتن های سبک بامقاومت موسط معمولا

ازیکی ازروش های آهکی شدن یاتکلیس،سنگدانه های

کلینگر،محصولات انبساط شده نظیرروباره های منبسط شده،

خاکستربادی،شیل واسلیت یاسنگدانه های تولیدی ازمصالح

طبیعی مانندپوکه سنگ های آذرین وسنگ های آذرین متخلخل

تولیدمی شوند.جرم مخصوص بتن ساخته شده باسنگدانه های

فوق بین 800تا1400کیلوگرم برمترمکعب است.

بتن سبک سازه ای:

این نوع بتن ها،بتن هایی هستدکه علیرغم دارابودن

چگالی کمتراز200کیلوگرم برمترمکعب،مقاومت

فشاری بیش از17مگاپاسکال دارند.ساخت این بتن ها

صرفابااستفاده ازسنگدانه های سبک ومقاوم امکان پذیراست.

تمام بتن های سبک سازه ای ازخانواده بتن های سبکدانه

می باشندکه درآن برای کاهش وزن مخصوص بتن

ازسنگدانه های سبک استفاده شده است.به این دلیل

بعضاازعبارات بتن سبکدانه وبتن سبک سازه ای

برای بتن برای بیان یک تفهیم استفاده می شود.

هاصرفابااستفاده ازسنگدانه های سبک ومقاوم امکان پذیراست.

تمام بتن های سبک سازه ای ازخانواده بتن های سبکدانه می باشند

که درآن برای کاهش وزن مخصوص بتن ازسنگدانه های سبک

استفاده شده است.به این دلیل بعضاازعبارات بتن سبکدانه و

بتن سبک سازه ای برای بتن برای بیان یک تفهیم استفاده می شود.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.