اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی | یک ساختمان بتن مسلح معمولاازاتصال یکپارچه

ستون هاوکف های بتنی مسلح تشکیل می شود.

کف هانیزبه نوبه خودمعمولاازمجموعه

پیوسته دال ها وتیرهاساخته می شوند.

درمواردی که ستون هافاصله زیادی ازهم داشته باشند

معمولاازتیرهای فرعی باتیرچه هانیزاستفاده می شوند.

ولی وقتی فاصله ستون هازیادنباشد بعضاتیرهای

فرعی حذف می شوندکه دراین حالت سیستم کف

تنهاتشکیل شده ازدال هاوتیرهای اصلی بین ستون ها

خواهدبود.درمواردی حتی تیرهاتیرهانیزحذف می شوند

ودال مستقیمابه ستون هااتصال می یابد.

فونداسیون وشناژ:

شالوده یافونداسیون قسمتی ازسازه است که غالبا

پایین ترازسطح زمین قرارمیگیردونیروهای وارده

به سازه رابه خاک یابسترسنگی منتقل می کند.

تقریباتمامی خاک هاتحت تاثیرنیروی فشاری

به مقدارحدودازیادی فشرده می شوند که این

کارباعث نشست سازه ی استواربرآن میگردد.

فونداسیون،نیروهای فوق رادرسطح وسیع تری به

خاک اعمال کرده وبدین وسیله باعث می شودکه

نشست کلی سازه به مقداری قبل قبول وجزئی محدود گردد.

فونداسیون بایدبه نحوی طرح شود که قسمت های مختلف

سازه تاحدامکان نشست های نامساوی نداشته باشند.به فونداسیون،پی گفته می شود.

انواع شالوده ها:

شالوده هادرحالت کلی به شالوده های دیواروستون

تقسیم بندی می شوند.شالوده دیوار،یک نوارازبتن

مسلح باعرضی بزرگ ترازضخامت دیواراست

که باردیواررادرسطح بسیارگسترده ای منتقل می کند(شالوده نواری).

شالوده ستون معمولابه صورت منفردیامرکب است.

سطح مقطع شالوده های منفردغالبابه شکل مربع یامستطیل می باشد.

میلگردگذاری شالوده ها:درعمل میلگردهابه صورت

شبکه ای درکف شالوده قرارداده می شوند.جهت ایجاد

چسبندگی بیشتروانتقال مناسب نیروبین بتن وفولاد

درکناره های فونداسیون میلگردهای شبکه ای

باخم90درجه به طول معین شکل داده می شوند..

شناژرابط بین فونداسیون ها:نقش شناژ،کلاف کردن

ومهارنمودن شالوده ها یاهمان فونداسیون است.

شناژبه منظورمقابله بانیروهای افقی (باد،زلزله وامثال آن)

ویک نواخت کردن نشست درساختمان هابه کارمی رود.

پی سازی درآب:

یکی ازمسائلی که مهندسین درساخت پل وسد

درایران همواره باآن روبروبوده اند ساختن

شالوده پل وسد(بند)به شمارمی رفته است.

برای ساختن سدهاعموما جریان رودخانه رامنحرف

کرده وآنگاه درزمین خشک سدرامی سازند.ساختمان

بندامیربرروی رودخانه خروشان وسریع احداث شده

ومستلزم پی سازی درآب بوده است.درساخت پایه های

پل نیزتاآن جاکه مقدوربوده راه رودخانهراموقتامنحرف

می کرده اندویاپی سازی رادرزمان های کم آبی انجام می داده اند.

ستون:

نقش ستون تحمل فشارهای محوری

ونیروهای جانبی وانتقال آن هابه فونداسیون است.

درستون هایی که به طور عمده تحت تاثیرنیروی

محوری قراردارند،ازنظراقتصادی به صرفه است

که قسمت اعظم باربه وسیله بتن نحمل می شود.

لیکن به دلایل مختلف همیشه درستون های

بتنی ازمیلگرداستفاده می شود.

انواع ستون:

ستون هاازنظرشکل مقطع،به صورت زیراست:

1-ستون های بامقطع مستطیل

2-ستون های بامقطع مربع

3-ستون های بامقطع چندضلعی منتظم

4-ستون های بامقطع دایره

ازنظرنحوه مسلح کردن ستون بتنی،

ستون هایاساده اند ویابه صورت مرکب.

درستون های مرکب به جای میلگردیاتوام بامیلگرد

ازمقاطع فولادی نظیرتیرآهن هاویاقوطی هاو…نیزاستفاده می شود.

تیرها:

درتیرهای بتن مسلح به علت ضعف بتن

درمقابل نیروهای کششی،میلگردهای فولادی درناحیه

کششی قرارداده می شود.درتیرهای بتن مسلح،کشش

ناشی ازخمش به وسیله میلگردهای مسلح کننده وفشارناشی

ازخمش به وسیله بتن ناحیه فشاری تحمل می شود.

(درحالی که بین بتن وفولادچسبندگی کاملی

وجودداشته باشدومیلگردهادردرون بتن هانلغزند).

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.