بتن سنگین

بتن سنگین

بتن سنگین


بتن سنگین | جرم مخصوص بین سنگین به حدود 6400kg/m1می رسد

از بتن سگین اصولاً به عنوان حفاظ پرتوگیر استفاده میشود
اما به عنان وزنه تعادل و دیگر کاربردهایی که

سنگینی وزن اهمیت دارد نیز مورد استفاده قرار

می گیرد بتن سنگین به
عنوان مصالح محافظ پرتوگیر در مقابل تاثیرات

زبان بخش پرتوهای ،Xپرتوهای گاما

و تابش نوترونی حفاظت ایجاد می
کند انتخاب بتن برای حفاظت تابشی به الزامات

فضا و نوع و شدت تابش بستگی دارد در مواردی

که الزامات فاقد اهمیت است، بتن معمولی معمولاً

اقتصادی ترین حفاظت را ایجاد می کند در فضاهای

محدود، بتن سنگین امکان می دهد تا بدون فدا کردن تا

ثیثر حفاظ پرتوگیر از ضخامت حفاظ کاسته شود. مقدار

جرم مخصوص و آب بتن محافظ پرتوگیرمعمولاً

براساس نوع و شدت تابش تعیین می شود کارایی

حفاظ بتنی در برابر پرتوهای گاما تقریباً با جرم

مخصوص بتن متناسب است جرم مخصوص

بیشتر، حفاظ موثرتری ایجاد می کند از طرف

دیگر حفاظ موثر در برابر تابش نوترونی مستلزم

هر دو عامل جرم مخصوص بالا و پایین است

هیدروژن موجود در آب عنصر سبک موثریر

حفاظ بتنی است برخی سنگدانه ها از آب بلوری

به نام آب پیوندی تشکیل شده اند که بخشی از

ساختار آنها را تشکیل می دهد به همین دلیل

چنانچه کاهش پرتوهای گاما و تابش نوترونی

هر دو ضرورت داشته باشد، اغلب از سنگدانه های

سنگین با مقدار آب بلوری بالا استفاده می شود

برای کاهش تابش نوترونی شیشه بور نیز اضافه می شود.

مواد افزوده:

گاهی برای بهبود خصوصیات حفاظت نوترونی

بتن از مواد افزوده بوری مانند کولمانیت (هیدرات برات کلسیم) ،
بورفریت و بورکلسیت استفاده میشود به هر

حال این مواد ممکن است بر روی گیرش

مقاومت اولیه بتن تاثیر معکوس
داشته باشند بنابراین برای تعیین مناسب

بودن این مواد باید با استفاده از ماد افزوده

مخلوط های آزمایشی در شرایط
کارگاهی تهیه کرد برای به حداقل رساندن هر تاثیر

کندگیر کننده می توان از آهک

هیدراته فشاری هم اندازه ماسه
درشت استفاده کرد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.