مزایای فناوری نانوومعماری پایدار

مزایای فناوری نانوومعماری پایدار

مزایای فناوری نانوومعماری پایدار

پایداری:


مزایای فناوری نانوومعماری پایدار | در نظام های انسانی و

طبیعی آنچه امروز به عنوان واژه پایداری مطرح

می شود در واقع توصیفی است از جهانی که در این
دو نظام بتوانند تا آینده ای دور ، به صورت همزمان

به حیات ادامه دهند. در این مبحث تمامی

عناصر در ارتباطی تنگاتنگ و
به هم پیوسته در نظر گرفته می شوند که در اخذ

هرگونه تصمیم و اقدامی می بایست تمامی

جنبه های آن مورد بررسی قرار
گیرد. از سوی دیگر اصطلاح پایداری، صرفا

در جهت به حداقل رساندن هزینه منابع لازم

جهت طولانی شدن زندگی نیست
بلکه بیان کننده این امر است که هیچ یک از

محیط های خلق شده توسط انسان،

بدون مشارکت محیط طبیعی یا سیستم
اکولوژیک قادر به ادامه حیات نیست.

از این رو پایداری نیز مانند سایر نظام ها دارای

اصول و قواعدی است که به صورت

خلاصه به پنج اصل مهم آن اشاره می شود:

حفاظت از انرژی :

 در طراحی هر ساختمان بایستی نیاز به حداقل

استفاده از منابع و سوخت های فسیلی
لحاظ شود. اما به نظر می رسد که با ظهور تنوع

بسیار زیاد مصالح و فن آوری های

جدید در دوران معاصر چنین اصلی
در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است.

کار با اقلیم :

 طراحی ساختمان ها باید به گونه ای باشد که قادر

به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند. اما
طراحی با توجه به اقلیم برای ایجاد آسایش درون

ساختمان محدود به قوانین گرمایش نبوده و

استفاده از سیستم های
تهویه مطبوع هوا ، تنها فرآیندی ناکارآمد در تقابل

با اقلیم به شمار می رود که ضمن مصرف زیاد انرژی حتی به هنگام
ارزانی و فراوانی آن به دلیل ایجاد آلودگی ، امری نادرست به نظر می رسد.

کاهش استفاده از منابع :

 نوسازی ساختمان های موجود به عنوان راهکاری

موثر در افزایش عمر مفید و حفاظت از
ساختمان و به تبع آن حفاظت از منابع مورد

استفاده ساختمان بوده و همچنین سبب

جلوگیری از تخریب جامعه شود.
هر ساختمان می بایست به گونه ای ساخته شود

که ضمن استفاده از کمترین منابع جدید، در پایان عمر مفید خود به
عنوان منبعی برای سازه های دیگر به وجود بیاورد.

کل گرایی:

تمامی اصول پایداری نیازمند مشارکت در روندی

کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند. یک معماری
پایدار باید بیش از یک ساختمان منفرد قطعه خود را

شامل شود و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهری باشد.
شهر ، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان هاست.

در حقیقت می توان آن را مجموعه ای از سامانه های درحال تعامل
دید ، سامانه هایی برای زیستن و تفریح که به

صورت شکل های ساخته شده دارای کالبد

می باشند و با نگاهی دقیق
به این سامانه ها است که می توان چهره شهر آینده

را ترسیم کرد مثلاً بام سبز یا

باغ بام ، اوج تلفیق اجرا با محیط است.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.