لایه های شکل دهنده درهویت معماری

لایه های شکل دهنده درهویت معماری

لایه های سازه ای:

لایه های شکل دهنده درهویت معماری | یک ساختمان در وهله

اول باید مستحکم ساخته شود و در شرایط مناسبی قرار

داشته باشد در گذشته غالبا نوع سازه
بخش مهمی از هویت کالبدي شهر را تشکیل می داد مثلا

در نواحی کویري استفاده از خشت و دیوارهاي قطور

انواع قوس هاوگنبده ها ویا در مناطق کوهستانی استفاده

ازسنگ و پنجره هاي کوچک و در مناطق شمالی مصالح

چوبی و استفاده از سازه هاي چوبی معرف معماري

آن منطقه بود و موجب شکل دهی به هویت

سازه اي بناها در نواحی مختلف می شد.

لایه های محیطی:

عوامل اقلیمی در گذشته تاثیر بسیار زیادي در فضاهاي

معماري داشته شکل گیري خانه هاي زمستان نشین تابستان
نشین ایجاد کپرهاي و داورچین و اورچین سقف هاي شیبدار

و بادگیرها خانه که در زمین ساخته می شد در تا حفظ

حرارت وانتقال حرارت جلوگیري شود فضاهاي طراحی

درون گرا و برون گرا ساباط ها همه

تشکیل دهنده هویت محیطی شهر هابودند.

لایه های کارکردی:

خصوصیات کارکردي بسیاري از انواع عناصر فضاهاي

معماري ترکیب حجمی و شکل گیري راسته بازارها

سراها و قیطریه ها و مساجد شبستان ایوان ها و گنبد خانه

و مناره ها و در مدارس حجرها که در چهار طرف سراها

قرار داشت ومحل اسکان طلاب بود و صفه هاي ویژه

شاگرد استاد که در تمام پلان ها به صورت محور خطی

رعایت شده است و همچنین در بازارها که باز به شکل

محور خطی طولی و عرضی مشاهده می شود

هویت کارکردي را نشان می دهد.

لایه های زیباشناسی:

بعضی از تزینتات موجود در کاربري هاي متفاوت نشانه

هویت در طراحی معماري است استفاده از مقرنس ها و

شاپرکی هایزدي بندي و کاربنی هاي مختلف استفاده از

کاشی هاي هفت رنگ تزینات انواع گل اشعار و خطاطی ها

و انواع نقوش آجري وترکیب وجدا سازي فضاها با ارسی

و شیشه هاي رنگی تاثیر نور در فضاهاي مختلف

نقش مهمی در هویت زیبایی مکان معماري دارد.

لایه های فرهنگی آئینی:

بعضی از عوامل فرهنکی و آینینی نشانه در هویت ما دارد

ورودي غیر مستقیم در مساجد جامع ،ورودي هاي مختلف

به خانه استفاده از کوبه براي اعلام ورود آقایان جدا کردن

فضاهاي ورودي براي بار و خدام ،استفاده ار هشتی و

دالان در منازل جدا کردن مطبخ با فضاهاي اصلی خانه ها

تعریف فضاهاي شاه نشین و ….نشانه

از آداب و سنن و فرهنگ ما دارد.

لایه نمادپردازی:

نماد پردازي در بناهاي مهم هویت فضاهاي معماري است

مثلا چهارتایی ها در معماري گذشته ایران مثل چهارطاقی
،چهار ایوان ،چهار صفه،چهار سو ،….
استفاده ازویژگی ها و نشانه هاي هویتی گوناگون درکنار

هم به خوبی می تواند نشانه هویت واحد و همچنین هویت

جامع باشد یک فضای معماري به عنوان یک اثر هنري

می تواند معنا و هویتی داشته باشد که گویاي

فرهنگ تاریخ و تمدن یک شهرباشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.