زلزله شناسی

زلزله وعلل اصلی وقوع آن:

زلزله لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین است که هراز

چند گاهی در نواحی که بر روی بند زلزله خیز قرار دارند رخ می دهد.

دلیل اصلی وقوع زلزله را میتوان افزایش فشار بیش

از حد داخل سنگ ها و طبقات درونی زمین بیان نمود.

این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی به وجود

می آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح

شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند.

گسل:

گسل عبارت است از سطح ناپیوسته ای که

دو مجموع سنگی را از هم جدا می کند.

شدت زلزله:

شدت زلزله در یک مکان خاص بر مبنای اثرهای قابل مشاهده

زمین لرزه در آن مکان تعیین می شود.شدت زلزله به مقیاس

مرکالی مشهور است.نوع اصالح شده این مقیاس شامل

دوازده درجه است که توسط نیومان در سال 1392 ارائه

گردیده است. این مقیاس به طور گسترده ای

پذیرفته شده و مورده استفاده واقع می گردد.

نحوه آزادشدن انرژی زلزله:

ممکن است یک زلزله به همراه خود پیش لرزه و

پس لرزه هایی داشته باشد، که این دو قبل و بعد از زلزله

اصلی ممکن است وقوع یابند، به عبارتی دیگر این موضوع

به نحوه آزاد شدن انرژی زلزله بستگی دارد. به طوری

که انرژی زلزله بصورت های زیر آزاد می گردند.

پیش لرزه:

گاهی اوقات از بروز زلزله اصلی ، یک سری زلزله هایی

با بزرگی کمتر از زلزله اصلی به وقوع می پیوندند که

معمولا فراوانی آنها با نزدیک شدن به زمان

وقوع لرزش اصلی ، افزایش می یابد.

لرزش اصلی:

همان زلزله اصلی بوده که بواسطه آن اکثر انرژی ذخیره شده

در سنگ ها یکباره آزاد می گردد و چنان چه داده های

مربوط به یک زلزله بزرگ غیر دستگاهی باشد مهلرزه نامیده می شود.

پس لرزه:

زلزله های خفیف تری که غالبا پس از لرزش اصلی،

از حوالی کانون زلزله اصلی منشأ می گیرند، را پس لرزه

می گویند. پس لررزه ها می توانند حتی تا سال ها

پس از وقوع زلزله های اصلی نیز به طول انجامد.

شدت مبنای طرح:

شتاب مبنای طرح عبارت است از شتاب زلزله به شتاب ثقل زمین

لثرات زلزله برسطح شهرها:

زلزله به عنوان یک عامل طبیعی ، اثرات گوناگونی را بر

محیط اطراف خود می گذارد. در نواحی لرزه خیز به عنوان

یک سیستم این اثرات را می توان به دو صورت اصلی

اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم تقسیم بندی نمود.

اثرات مستقیم زلزله برشهرها:

تاثیراتی که مستقیما و بدون واسطه بر اثر وقوع زلزله

اتفاق می افتد و باعث تخریب و صدمات

گوناگونی در سطح شهرها می گردند.

اثرات غیرمستقیم زلزله درشهرها:

تاثیراتی که بیشتر به صورت غیر مستقیم و بر اثر بروز

اثرات مستقیم و نتایج بعدی حاصل از اثرات

کالبدی ایجاد می گردد. این اثرات عبارتند از :

اثرات اجتماعی

اثرات زیست محیطی

  اثرات اقتصادی

 اثرات مدیرتی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.