نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن

نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن

نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن | امروزه برای تولیدبتن ازدستگاه های ویژه ای استفاده می شودوساخت آن به طریق دستی توصیه نمی شود .دردستگاه های بتن سازابتداشن وماسه باهم مخلوط شده وبرای رسیدن به یکنواختی مناسب،خوب هم زده می شوند. سپس سیمان به آنها اضافه شده وبازهم چندین […]

ادامه مطلب
بتنAAC

بتنAAC

بتنAAC بتنAAC | این نوع بلوک دارای ویژگی هایی می باشدکه درادامه به شرح آن می پردازیم. سبکی: باتوجه به نحوه تولیدواستفاده ازفن آوری پیشرفته روز، محصولی بسیارسبک (که درحدودیک سوم وزن محصولات آجری) می باشد که این به معنای کاهش وزن ساختمان یاهمان بارمرده است که منتج به کاهش مقاطع اسکلت ومقاومت بیشترسازه دربرابرنیروی […]

ادامه مطلب
ساختمان وفناوری نانو

ساختمان وفناوری نانو

ساختمان وفناوری نانو ساختمان وفناوری نانو | ذخیره گرمای نهان(موادباقابیلت تبدیل فاز)/تنظیم دما ساختمان وفناوری نانو | درفصل تابستان،ساختمان هایی که بافناوری سبک ساخته شده اندبسیارگرم می شوند .دراین شرایط موادباقابلیت تبدیل فازمانندپارافین که باابعادمیکرونی یانانومتری دربخش های مختلف ساختمان به کاررفته انددرهنگام روزگرماراجذب کرده وذوب می شوندوشب هنگام به دلیل کاهش دما، مجدداتغییرفازمی دندوگرمای […]

ادامه مطلب
پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC

پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC

پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC پانل های دیواری مسلح ساخته شده باتن سبک گازیAAC | بتن هواداراتوکلاو ازانواع بتن سبک متخلخل است که عمدتاازموادباپایه سیلیس،سیمان وآهک ساخته می شود. ازآنجاکه این بتن وزن کم ومقاومت قابل قبولی داردمی توان ازآن دراجزاوعناصرغیرسازه ای ساختمان بهره لازم رابرد. ازعمده ترین کاربردهای این نوع […]

ادامه مطلب
بتن سبک وزن وکاربردآن

بتن سبک وزن وکاربردآن

بتن سبک وزن وکاربردآن بتن سبک وزن وکاربردآن | یکی ازمزایای اصل بتن معمولی وزن خودبتن است.چگالی یک بتن معمولی از2200تا2600متغیراست .این وزن گاهی سبب می شود.بتن به عنوان یک متریال غیراقتصادی استفاده می شود. وزن ویژه بتن سبک از300تا1850کیلوگرم برمترمکعب متغیراست. این امرسبب می شودکه بارمرده کاهش،سرعت ساخت وسازافزایش وهزینه های حمل ونقل وراه […]

ادامه مطلب
آب وبتن

آب وبتن

آب وبتن آب: آب وبتن | آب اختلاط: دراکثراستانداردهاآب مناسب برای بتن آب آشامیدنی می باشد. ازنظرتئوری مقدارآب لازم برای بتن بایددرحدود20تا25درصد وزن سیمان باشد،ولی درعمل برای رسیدن به کارایی لازم می توان آب مصرفی راتاحدود30الی55درصدافزایش داد.آب اضافی موجود دربتن باعث می شود پس ازتبخیرآن،دربتن فضاهای خالی به وجودبیایدومقاومت بتن به طورمحسوسی کاهش پیداکند. بااستفاده […]

ادامه مطلب
فناوری بتن

فناوری بتن

فناوری بتن فناوری بتن | تاکنون مطالعات زیادی درزمینه بهبودبخشیدن به کیفیت بتن انجام شده است که اکثرآن هاتغییردرترکیب بتن که به آن دراصطلاح طرح اختلاط بتن گفته می شودرابررسی کرده اند. بااین حال استفاده ازافزودنی هاوهمچنین جایگزین کردن مصالح متداول مورداستفاده دربتن بامصالح جدیدهمیشه موردتوجه بوده است.یک سری ازموادجدیدکه توانسته اند خواص مکانیکی وفیزیکی […]

ادامه مطلب
اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی اعضای ساختمان های بتنی | یک ساختمان بتن مسلح معمولاازاتصال یکپارچه ستون هاوکف های بتنی مسلح تشکیل می شود. کف هانیزبه نوبه خودمعمولاازمجموعه پیوسته دال ها وتیرهاساخته می شوند. درمواردی که ستون هافاصله زیادی ازهم داشته باشند معمولاازتیرهای فرعی باتیرچه هانیزاستفاده می شوند. ولی وقتی فاصله ستون هازیادنباشد بعضاتیرهای فرعی حذف […]

ادامه مطلب