آب وبتن

آب وبتن

آب وبتن آب: آب وبتن | آب اختلاط: دراکثراستانداردهاآب مناسب برای بتن آب آشامیدنی می باشد. ازنظرتئوری مقدارآب لازم برای بتن بایددرحدود20تا25درصد وزن سیمان باشد،ولی درعمل برای رسیدن به کارایی لازم می توان آب مصرفی راتاحدود30الی55درصدافزایش داد.آب اضافی موجود دربتن باعث می شود پس ازتبخیرآن،دربتن فضاهای خالی به وجودبیایدومقاومت بتن به طورمحسوسی کاهش پیداکند. بااستفاده […]

ادامه مطلب