اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی

اعضای ساختمان های بتنی اعضای ساختمان های بتنی | یک ساختمان بتن مسلح معمولاازاتصال یکپارچه ستون هاوکف های بتنی مسلح تشکیل می شود. کف هانیزبه نوبه خودمعمولاازمجموعه پیوسته دال ها وتیرهاساخته می شوند. درمواردی که ستون هافاصله زیادی ازهم داشته باشند معمولاازتیرهای فرعی باتیرچه هانیزاستفاده می شوند. ولی وقتی فاصله ستون هازیادنباشد بعضاتیرهای فرعی حذف […]

ادامه مطلب