بتن سبک عایق ومصرف انرژی

بتن سبک عایق ومصرف انرژی

بتن سبک عایق ومصرف انرژی ملاحظات انرژی دراستفاده ازبتن بتن سبک عایق ومصرف انرژی | اغلب مطالعات نشان می دهد که صرفه جویی در سازه هاي بتنی، بیش از سازه هاي فولادي است.میزان انرژی فولاد(8000kwh/ton) حدود6برابرسیمان است. به علت مصرف فولاد در بتن مسلح و بتن پیش تنیده میزان انرژي مصرفی براي این نوع بتن […]

ادامه مطلب