بتن سبک ودانستنی هایی درموردآن

بتن سبک ودانستنی هایی درموردآن

بتن سبک ودانستنی هایی درموردآن بتن سبک ودانستنی هایی درموردآن | بتن سبک باتوجه به ویژگی های خاصی که دارد،دارای کاربردهای مختلف می باشدوطبق کدهای ساختمانی ضوابط خاصی برای استفاده آن وجوددارد.همچنین در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان بیان شده است که باتوجه به زلزله خیزبودن کشورایران وبه منظورسبک سازی وکاهش جرم ساختمان،توصیه می شودمصالحی […]

ادامه مطلب