بتن سبک گازی درمقایسه باآجرفشاری:

بتن سبک گازی درمقایسه باآجرفشاری:

بتن سبک گازی درمقایسه باآجرفشاری: صرفه جویی درسیمان وسایرمصالح ساختمانی وانرژی تولید: بتن سبک گازی درمقایسه باآجرفشاری | همانطورکه می دانیم به ازای استفاده ازیک حجم ماده اولیه تنهادوحجم آجرفشاری تولیدمی گردددرصورتی که 5 واحدAAC خواهیم داشت.به ازای تولیدیک حجم از هریک ازموادآجرفشاری،بتن،بلوک بتنی وAAC،به ترتیب به900،650،350،300کیلووات ساعت انرژی نیازاست. عایق حرارتی: بتنAAC به علت […]

ادامه مطلب