بتن سبک گازیAAC

بتن سبک گازیAAC

بتن سبک گازیAAC بتن سبک گازیAAC | ازعمده ترین کاربردهای این نوع بتن،تولیدبلوک های دیواری برای استفاده درساختمان های کوتاه مرتبه ویاساخت دیوارهای جداکننده درساختمان های معمولی است.پانل های ساخته شده ازبتن سبک گازی،به منظورمقاومت دربرابرحداقل بارهای واردبرآن ناشی ازنیروی وزن دیوار،باربرای دیوارهای خارجی وسایرنیروهای احتمالی موجود،به صورت مسلح تولیدودراختیاراستفاده کنندگان قرارمی گیرد.میزان این تسلیح […]

ادامه مطلب