بتن واهمیت شناخت آن

بتن واهمیت شناخت آن

بتن واهمیت شناخت آن بتن واهمیت شناخت آن | امروزه مصارف بتن روزبه روز درامورات مختلف ساختمانی افزایش می یابد ولزوم شناخت بیشترمصالح تشکیل دهنده بتن همراه باتکنولوژی ساخت، درتمام جوامع مهندسی پذیرفته شده است. بتن یاسنگ مصنوعی که درساختمان های امروزی موردمصرف بسیاردارد،تکامل آن پس ازیک سلسله تحقیقات واکتشافات به خصوص ماده اصلی آن یعنی […]

ادامه مطلب