بتن وخواص ان

بتن وخواص ان

بتن وخواص ان اختلاط وبتن ریزی بتن وخواص ان | تمام بتن بایدبه طورمکانیکی مخلوط شودتاباتوزیع یکنواخت مصالح،بتن باروانی مطلوب ودانسیته مقرربه دست آید. درعملیات پیمانه کردنواختلاط بتن،ترکیبات متنوعی رابرای تغذیه انواع گوناگون اجزای متشکل می توان به کاربرداماارجح آن است که نخست مقدارآب موردنیازبه داخل مخلوط کن ریخته شودوسپس سیمان،موادحباب زایاکف زا،دانه ها،کف پیش […]

ادامه مطلب