بتنAAC

بتنAAC

بتنAAC بتنAAC | این نوع بلوک دارای ویژگی هایی می باشدکه درادامه به شرح آن می پردازیم. سبکی: باتوجه به نحوه تولیدواستفاده ازفن آوری پیشرفته روز، محصولی بسیارسبک (که درحدودیک سوم وزن محصولات آجری) می باشد که این به معنای کاهش وزن ساختمان یاهمان بارمرده است که منتج به کاهش مقاطع اسکلت ومقاومت بیشترسازه دربرابرنیروی […]

ادامه مطلب