خرابی فیزیکی ودوام سازه های بتنی

خرابی فیزیکی ودوام سازه های بتنی

خرابی فیزیکی ودوام سازه های بتنی خرابی فیزیکی ودوام سازه های بتنی | یکی ازمهم ترین وگسترده ترین خرابی های فیزیکی بتن که درکشورهای سردسیراتفاق می افتد یخ زدن بتن وخرابی حاصل ازیخ زدن آب  شدن های متوالی آن بوده است.به مت چندین سال کلرورکلسیم به عنوان ماده زوذگیر برای جلوگیری ازیخ زدن بتن تازه […]

ادامه مطلب