سنگدانه وآزمایش های آن

سنگدانه وآزمایش های آن

سنگدانه وآزمایش های آن سنگدانه وآزمایش های آن | سنگدانه مصالح معدنی دانه ای هستند که دربسیاری ازعملیات ساختمانی نظیربتن سیمانی،بتن آسفالتی، مصالح اساس وزیراساس،مخلوط،پشته ریزی،مصالح زهکش،بالاست، زیرراه آهن،مصالح داخل گابیون،ریپ رپ ونظایرمورداستفاده قرارمی گیرند. مشخصات فني سنگدانه ها برحسب نوع استفاده متفاوت است . ليكن نوع سنگدانه ، خواص پايه اي آنها ، و […]

ادامه مطلب