فناوری بتن

فناوری بتن

فناوری بتن فناوری بتن | تاکنون مطالعات زیادی درزمینه بهبودبخشیدن به کیفیت بتن انجام شده است که اکثرآن هاتغییردرترکیب بتن که به آن دراصطلاح طرح اختلاط بتن گفته می شودرابررسی کرده اند. بااین حال استفاده ازافزودنی هاوهمچنین جایگزین کردن مصالح متداول مورداستفاده دربتن بامصالح جدیدهمیشه موردتوجه بوده است.یک سری ازموادجدیدکه توانسته اند خواص مکانیکی وفیزیکی […]

ادامه مطلب