مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن سیمان: مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن |سیمان ماده ای چسبنده است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر وتشکیل دادن جسمی یکپارچه رادارامی باشد.سیمان 10الی12درصد حجم بتن راشامل می شود.سیمان ازترکیب مصالح آهکی ،سیلیس،رس واکسیدهای معدنی دردمای1400تا1500درجه سانتیگرادساخته می شود. وتشکیل […]

ادامه مطلب