نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم

نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم

نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم | دی اکسید تیتانیوم ازطریق واکنش های فوتوکالیستی قوی قادربه شکستن وتجزیه آلاینده های آلی،ترکیبات آلی فراروغشای باکتری هااستوبه همین دلیل برای ایجادخاصیت ضدعفونی کنندگی به رنگ ها،سیمان هاوشیشه هااضافه می گردد. چنانچه ازاکسیدتیتانیوم درسطوح بیرونی سازه هااستفاده شود، قادراست غلظت آلاینده های موجوددرهواراکاهش دهد.این ماده آب دوست است […]

ادامه مطلب