نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن

نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن

نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن نحوه ترکیب اجزاء بتن وساخت آن | امروزه برای تولیدبتن ازدستگاه های ویژه ای استفاده می شودوساخت آن به طریق دستی توصیه نمی شود .دردستگاه های بتن سازابتداشن وماسه باهم مخلوط شده وبرای رسیدن به یکنواختی مناسب،خوب هم زده می شوند. سپس سیمان به آنها اضافه شده وبازهم چندین […]

ادامه مطلب