نگرشی بربتن

نگرشی بربتن

نگرشی بربتن نگرشی بربتن | بتن درمفهوم وسیع به هرماده یاترکیبی ازیک ماده چسبنده باخاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشدگفته می شود. بتن ممکن است ازانواع مختلف سیمان ونیزپوزولان ها،سرباره کوره ها،موادمضاف،گوگرد، موادافزودنی،پلیمرها،الیاف وغیره  تهیه شود. همچنین درنحوه ساخت آن ممکن است حرارت،بخارآب، اتوکلاو،خلا،فشارهای هیدرولیکی ومتراکم کننده های مختلف استفاده شود.باتوجه به گسترش وپیشرفت علم […]

ادامه مطلب