هندسه بلوک ساختمانی وافزایش وکاهش حرارت

هندسه بلوک ساختمانی وافزایش وکاهش حرارت

هندسه بلوک ساختمانی وافزایش وکاهش حرارت هندسه بلوک ساختمانی وافزایش وکاهش حرارت | در مواردي كه در قطعات مورد استفاده در جدارها حفره هايي در نظر گرفته شود، انتقال حرارت به سه روش هدايت، همرفت و تشعشع انجام مي شود، در حالي كه در ديوارهاي ساخته شده با بلوك هاي توپر، انتقال حرارت تنها با […]

ادامه مطلب