پایایی بتن

پایایی بتن

پایایی بتن پایایی بتن | در سال هاي اخیر و با بررسی دوام سازه هاي بتنی مسلح به ویژه در مناطق خورنده و سخت براي بتن نظر اکثرکارشناسان و دست اندرکاران کارهاي بتنی به این مسئله جلب شده است که مقاومت به تنهایی نمیتواند جوابگوي کلیه خواص مربوط به بتن بخصوص دوام آن باشد و […]

ادامه مطلب