کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان

کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان

کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان | موادنانو به موادی گفته می شودکه حداقل یکی ازابعادآن (طول،عرض؛ضخامت)زیر100nm باشد.موادنانوساختار باتوجه به رفتارهای بارزی که ازخودنشان داده اندمورد توجه بخش صنعت ودانشگاه دردهه های اخیرقرارگرفته اند. دراین میان صنعت ساختمان باتوجه به نیازهای خودچه ازنظراستحکام،مقاومت ودوام ونیزکارایی بالاازاستفاده کنندگان مهم موادنانو ساختاربه شمارمی رود. ،مقاومت ودوام ونیزکارایی […]

ادامه مطلب