کانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن

کانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن

کانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن کانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن | توده اصلی بتن راسنگ دانه های درشت وریزتشکیل می دهدوفعل وانفعال شیمیایی بین آب وسیمان سبب می شودکه شیره ای اطراف سنگدانه هاراپوشانده وباعث یکپارچه شدن وچسبیدن آنهابه یکدیگرگردد.این سنگ دانه ها اسکلت اصلی بتن راتشکیل داده ونیروی واردبربتن راتحمل کنند. آب […]

ادامه مطلب